ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – GIS ΝΑΞΟΣ

GIS NAXOS

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ρόλος

ELECTROMEC SA – NARI Group Corporation Consortium Ανάδοχος EPC

Περίοδος Κατασκευής

2018 – 2020

Προϋπολογισμός έργου

9.850.000,00 €

Αντικείμενο Έργου

Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι(Τurn key project) του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπλισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο για την διασύνδεση της νήσου στο ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Δεύτερης Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Νάξου περιλαμβάνει την κατασκευή υπερσύγχρονου Υποσταθμού κλειστού τύπου (GIS) και το κλείσιμο του βρόχου μεταξύ της Πάρου, της Νάξου και της Μυκόνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, παρέχεται διπλή τροφοδότηση στα νησιά αυτά και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδότησή τους ακόμη σε περίπτωση απώλειας ενός εκ των καλωδίων.

Related Works